Algemene verkoopvoorwaarden

1. Voorwerp
Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de reservering op afstand van diensten aangeboden door onze vestiging, waarvan de contactgegevens zijn vermeld in dit reserveringsbevestigingsdocument. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en het toezicht op de reservering tussen de contracterende partijen. De klant erkent deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief, toegankelijk op ons reserveringsplatform, te hebben gelezen en aanvaard. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen die online via ons reserveringsplatform worden gemaakt.


2. Reservering
De klant kiest de diensten die op ons reserveringsplatform worden aangeboden. Hij erkent kennis te hebben genomen van de aard, bestemming en reserveringsmethoden van de diensten die beschikbaar zijn op ons reserveringsplatform en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben opgevraagd en verkregen om zijn reservering met volledige kennis van zaken te kunnen maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en de geschiktheid ervan voor zijn behoeften, zodat wij in dit opzicht niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Aan het einde van het reserveringsproces wordt de reservering geacht door de klant te zijn aanvaard.

Het kopen van een ticket op onze site www.pb-couly.com impliceert aanvaarding van de onderstaande algemene verkoopvoorwaarden en valideert de haalbaarheid van de gekozen dienst:
- Ontsnappingsspel
- Ontdekkingsbezoek
- Prestigebezoek
- Workshop van de zintuigen
- Ervaring met het combineren van wijn en kaas en wijn en chocolade
- Overige activiteiten zoals Open Dag, of andere eenmalige evenementen.

2.1Reservering en speciale voorwaarden voor ritten in de wijngaarden op een Segway, scooter of elektrische quad

Voor mountainbike-, scooter- of zelfbalancerende scooterdiensten zijn zwangere vrouwen, kinderen onder de 12 jaar en mensen zwaarder dan 110 kg niet toegestaan. Voor dezelfde activiteiten is sportkleding vereist + gesloten schoenen vereist.

Voor quad-activiteitsbroeken en top met lange mouwen naast gesloten schoenen. Verplichte licentie voor de Quad-chauffeur om aanwezig te zijn op de dag van de activiteit.

Voor workshops in de wijngaarden is geschikte kleding en gesloten schoenen verplicht.

Bij niet-naleving van één van deze instructies behouden de directie en haar dienstverleners zich het recht voor om de toegang tot deze activiteiten voor de hele groep of een deel ervan te verbieden, zonder enige mogelijkheid tot terugbetaling.

3. Boekingsproces
Reserveringen gemaakt door de klant gebeuren via de elektronische reserveringsvoucher die online toegankelijk is op ons reserveringsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant verbindt zich ertoe om voorafgaand aan elke reservering de op de voucher of reserveringsaanvraag gevraagde gegevens in te vullen. De klant certificeert de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten omvat de reserveringsprocedure het invoeren van de bankkaart in geval van een aanvraag tot garantie of vooruitbetaling, het raadplegen en aanvaarden van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief. van de reservering en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.


4. Bevestiging van ontvangst van de reservering
Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen. In het geval van een online reservering geeft de ontvangstbevestiging van de reservering per e-mail een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering, informatie over naar de dienst na verkoop, evenals het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant klachten kan indienen.


5. Annulering of wijziging door de klant
De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12° van het Consumentenwetboek, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht voorzien in artikel L. 121-21 van het Consumentenwetboek. De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering. In dit geval wordt de prijs vermeld in de verkoopvoorwaarden. Wanneer de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief het toelaten, kan de annulering van de reservering rechtstreeks bij het etablissement worden gedaan, waarvan de telefoongegevens worden vermeld in de per e-mail verzonden reserveringsbevestiging. Alle reserveringen zijn persoonlijk en kunnen in geen geval kosteloos of tegen betaling worden overgedragen aan een derde partij.

Annulering door de klant:
- Indien de klant niet komt opdagen op de datum en het uur van de dienst waarvoor hij online een ticket heeft gekocht, blijft het bedrag verschuldigd aan Pierre en Bertrand COULY
- Behalve voor eenmalige evenementen waarvan de datum niet kan worden gewijzigd, kan de klant, als hij de dienst die hij heeft gereserveerd niet kan bijwonen maar de datum van aankomst wil wijzigen, telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen met Pierre en Bertrand COULY om dit vast te stellen een nieuwe bijeenkomst. Als er geen alternatieve datum kan worden gevonden, blijft het bedrag van het ticket verworven bij Domaine Pierre & Bertrand COULY,
- Voor eenmalige evenementen of privédiensten van meer dan € 100, bij annulering door de klant 15 dagen of minder vóór de datum van de dienst, blijft het bedrag verworven door de nalatenschap van Pierre & Bertrand COULY. Bij annulering 15 dagen of meer vóór de datum van de dienst, zal Pierre & Bertrand Couly het bedrag van het ingehouden ticket terugbetalen, verminderd met de commissiekosten van ongeveer 5% .
- Indien de klant besluit de dienst behouden te laten, blijft het bedrag ervan verworven door Pierre & Bertrand COULY


Door Pierre & Bertrand COULY:
- Indien Pierre & Bertrand COULY de dienst niet kan uitvoeren op de door de klant gevraagde datum, zal Pierre & Bertrand COULY een alternatieve datum voorstellen. Als er geen alternatieve datum kan worden gevonden, verbindt Pierre & Bertrand COULY zich ertoe de prijs van de geselecteerde tickets terug te betalen.

Slecht weer kan niet worden beschouwd als een geval van overmacht en dus annulering van de dienst.Zolang de veiligheid van de klant niet in het gedrang komt, zullen buitendiensten ook bij ongunstig weer plaatsvinden. Alleen Pierre & Bertrand Couly en zijn dienstverleners kunnen beslissen om de dienst te annuleren en terug te betalen in geval van slecht weer.

Zolang de veiligheid van de klant niet in het gedrang komt, zullen buitendiensten ook bij slecht weer plaatsvinden. Alleen annulering door Pierre & Bertrand COULY of dienstverlener betrokken bij een activiteit bij Pierre & Bertrand COULY kan aanleiding geven tot uitstel of terugbetaling van de dienst.


6. Vertraging en voorwaarden voor toegang tot wijntoeristische diensten
Wij vragen u om 5 tot 10 minuten vóór aanvang van de dienst aanwezig te zijn.
Een vertraging vanwege de klant (zelfs gemeld) kan leiden tot de wijziging of annulering van alle of een deel van de diensten, zonder terugbetaling.


Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot ons etablissement te weigeren aan elke persoon die dronken is en/of de goede werking van onze activiteit kan schaden, zonder voorwaarden voor terugbetaling van de gereserveerde dienst. Dit recht is eveneens voorbehouden aan elke dienstverlener die tussenkomt in het kader van een activiteit van het domein Pierre & Bertrand Couly.


7. Consumptie van de dienst
In overeenstemming met de regelgeving die in bepaalde landen van kracht is, kan de klant bij aankomst worden gevraagd een politieformulier in te vullen. Hiertoe wordt de klant gevraagd een identiteitsbewijs voor te leggen, zodat kan worden gecontroleerd of hij/zij het politieformulier al dan niet moet invullen. Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde zal ertoe leiden dat de vestiging de klant vraagt de vestiging te verlaten zonder enige schadevergoeding en/of zonder enige restitutie indien reeds betaald is. Voor vestigingen met een intern reglement aanvaardt de klant deze regels en verbindt hij zich ertoe deze te respecteren. Bij niet-naleving door de klant van één van de bepalingen uit het Huishoudelijk Reglement is de vestiging verplicht de klant uit te nodigen de vestiging te verlaten zonder enige schadevergoeding en/of zonder enige terugbetaling indien reeds een regeling is getroffen. voerde uit.


8. Aansprakelijkheid

De foto's op ons reserveringsplatform zijn niet contractueel. Zelfs als alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische afbeeldingen en teksten die worden gereproduceerd om de gepresenteerde etablissementen te illustreren een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten, kunnen er verschillen optreden tussen het tijdstip van reservering en de dag van de reservering. verbruik van de dienst. De vestiging kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reservering in geval van overmacht, veroorzaakt door de derde partij, als gevolg van de klant, in het bijzonder de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, de onmogelijkheid van toegang tot de website , externe inbraak, computervirussen of in geval van vooruitbetaling die niet is geautoriseerd door de bank van de houder. Elke reservering of betaling die onregelmatig, onwerkzaam, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, zal resulteren in de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd eventuele burgerlijke of strafrechtelijke vervolging tegen laatstgenoemde.

De klant wordt verantwoordelijk gehouden voor alle schade veroorzaakt door hemzelf of door deelnemers aan het evenement en voor eventuele verdwijningen geconstateerd in de installaties en uitrusting van Domaine Pierre & Bertrand COULY, evenals schade veroorzaakt aan de persoon en aan de eigendommen van andere klanten. . Steen & Bertrand COULY wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade van welke aard dan ook (diefstal, schade) aan goederen van welke aard dan ook die door de klant of deelnemers zijn meegebracht, ongeacht de plaats waar de goederen zijn opgeslagen. Parkeren: De parkeerplaats wordt niet bewaakt. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enig incident dat zich tijdens uw aanwezigheid kan voordoen.


9. Klachten
Klachten met betrekking tot de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de gereserveerde diensten moeten, op straffe van uitsluiting, binnen acht dagen na de datum van vertrek uit het etablissement schriftelijk onder onze aandacht worden gebracht.


10. Prijs
De prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden vóór en tijdens de reservering aangegeven. De prijzen worden aan de klant bevestigd voor het bedrag inclusief belasting, in de euro (€), en zijn alleen geldig voor de duur aangegeven op het reserveringsplatform. Als het etablissement wordt gedebiteerd in een andere valuta dan die is bevestigd op de reservering, zijn de wisselkosten de verantwoordelijkheid van de klant. Alle reserveringen, ongeacht hun herkomst, moeten worden betaald in de lokale valuta van het etablissement, tenzij er ter plaatse speciale regelingen zijn aangegeven. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform zijn aanvullende diensten niet bij de prijs inbegrepen. Belastingen (lokale belastingen, toeristenbelasting, enz.) indien van toepassing, weergegeven op de tarievenpagina, moeten rechtstreeks ter plaatse aan het etablissement worden betaald. De prijzen houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het tarief dat van toepassing is op de BTW zal automatisch worden weerspiegeld in de prijzen aangegeven op de factuurdatum. Elke wijziging of introductie van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten worden automatisch weerspiegeld in de prijzen vermeld op de factuurdatum.


11. Betaling
De klant communiceert zijn bankgegevens als garantie voor de reservering, behalve onder speciale voorwaarden of tarieven, per creditcard of privébankkaart (Visa, Mastercard, American Express, enz., afhankelijk van de mogelijkheden aangeboden door het reserveringsplatform van het etablissement) door rechtstreeks aan te geven: in het daarvoor bestemde gebied (toegang beveiligd door SSL-codering), het kaartnummer, zonder spaties tussen de cijfers, evenals de geldigheidsdatum ervan (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het moment van verbruik van de service) en het visuele cryptogram. Hij moet naar het etablissement komen met de bankkaart waarmee hij de reservering kon garanderen. De betaling wordt tijdens het verblijf in de accommodatie afgeschreven, behalve in het geval van speciale voorwaarden of tarieven waarbij de gedeeltelijke of volledige betaling op het moment van reserveren wordt afgeschreven. Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd. In geval van no-show (reservering niet geannuleerd – klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een creditcard, zal het etablissement de klant, als forfaitaire schadevergoeding, het bedrag afschrijven dat is vermeld in de algemene voorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden. Het etablissement heeft gekozen voor elloha.com/stripe.com om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. De betaalkaart kan om verschillende redenen worden geweigerd: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, toegangsfout, enz. In geval van een probleem zal de klant enerzijds contact moeten opnemen met zijn bank en anderzijds met de vestiging om bevestigen hun reservering en betalingswijze. Bij een tarief met online vooruitbetaling wordt het vooruitbetaalde bedrag, zijnde de aanbetaling, afgeschreven op het moment van boeking. Sommige bedrijven kunnen facturen/nota's elektronisch genereren; het originele bestand is gecertificeerd en online beschikbaar op het internetadres dat door het bedrijf is opgegeven.

De volledige betaling voor de dienst gebeurt via de website www.pb-couly,com met een creditcard.


12. Respect voor privacy
De klant wordt op elk formulier voor het verzamelen van persoonsgegevens geïnformeerd over het verplichte of optionele karakter van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bestemd voor de vestiging, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder online betalingsaanbieders). De klant geeft elloha.com toestemming om zijn persoonlijke gegevens aan derden mee te delen op voorwaarde dat deze mededeling verenigbaar blijkt met de uitvoering van de activiteiten die op elloha.com zijn uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden en in verband met het Charter
klanten voor de bescherming van persoonsgegevens. Vooral bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider Stripe worden doorgegeven.com naar de bank van het etablissement, voor de uitvoering van het reserveringscontract. De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat deze gegevensoverdracht daarom kan plaatsvinden in het buitenland die geen adequate bescherming van persoonsgegevens kennen in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De klant stemt echter in met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com hebben zich er in hun professionele hoedanigheid toe verbonden om alle veiligheidsmaatregelen te nemen en de vertrouwelijkheid van gegevens voor genoemde gegevensoverdrachten te respecteren.


13. Bewijsverdrag
Het invoeren van de vereiste bankgegevens, evenals het aanvaarden van deze algemene voorwaarden en de voucher of reserveringsaanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. Geautomatiseerde gegevens bewaard in de computersystemen van elloha.com. worden onder redelijke veiligheidsomstandigheden bewaard en beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres wordt geregistreerd op het moment van boeking.


14. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de partijen, die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en die de klant of de vestiging verhindert om alle of een deel van de verplichtingen voorzien in het contract na te komen. Overmacht of toevallige gebeurtenissen worden doorgaans erkend door de jurisprudentie van Franse hoven en tribunalen. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de last van de daaruit voortvloeiende kosten draagt.

Steen & Bertrand COULY behoudt zich het recht voor om het bezoek aan de kelders te annuleren indien overmacht of toevallige gebeurtenissen hem daartoe dwingen (brand, waterschade, storm, enz.). De klant krijgt dan de betaalde bedragen volledig terugbetaald.


15. Geschillenbeslechting
Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden is het recht van het land van vestiging van toepassing, zonder enige dwingende beschermingsbepalingen in de weg te staan die van toepassing kunnen zijn in het land waar de consument woonachtig is.


16. Volledigheid
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en de voucher of reserveringsaanvraag geven uitdrukking aan het geheel van de verplichtingen van de partijen. Er kunnen geen door de klant gecommuniceerde algemene of specifieke voorwaarden in deze algemene voorwaarden worden geïntegreerd. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in afnemende volgorde van prioriteit, de voucher of de reserveringsaanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de reserveringsvoucher en de algemene voorwaarden zijn de bepalingen op de reserveringsvoucher de enige die van toepassing zijn op de verplichting in kwestie. Deze algemene internetverkoopvoorwaarden kunnen door de vestiging te allen tijde worden gewijzigd en/of aangevuld. In dit geval wordt de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online gezet. Zodra deze online wordt geplaatst, is de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet automatisch van toepassing op alle klanten.


17. Bevoegdheidsclausule
Voor alle geschillen met betrekking tot de uitvoering of toepassing en interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend de handels- of burgerlijke rechtbank van het arrondissement Tours bevoegd.


18. Specifieke voorwaarden van de Cadeaubon

De cadeaubon is 12 maanden geldig vanaf de datum van aankoop. Na deze periode wordt de verlopen cadeaubon gesloten en kan deze niet meer worden gebruikt. De klant verbindt zich ertoe om op eigen kosten en verantwoordelijkheid de Cadeaubon over te maken aan de begunstigde van zijn keuze. De reservering van de dienst die op de cadeaubon staat, is slechts geldig voor één type dienst en kan rechtstreeks op de website www.pb-couly.com of telefonisch op 02.47.93.64.19 worden gemaakt door de unieke code van het geschenk op te geven Waardebon. Pierre & Bertrand COULY kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een fout van de begunstigde of verlies van de voucher. Cadeaubonnen kunnen niet worden doorverkocht of ingewisseld voor contant geld. De cadeaubon kan slechts één keer worden gebruikt voor de reservering van alle daarin genoemde diensten. Rekening houdend met de geldigheidsduur van de cadeaubon, kunnen de op de site beschikbare diensten na de aankoop van de cadeaubon worden gewijzigd, zonder dat Pierre & Bertrand COULY aansprakelijk kan worden gesteld, als het aanbod niet langer beschikbaar is op het moment van aankoop. reservering door de begunstigde van de Cadeaubon, verbindt Pierre & Bertrand Couly zich ertoe een gelijkwaardige dienst te verlenen of de klant terug te betalen.


Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor uw gezondheid, consumeer met mate.